Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания (ЦНСТДМБУ) Балчик е социална услуга от резидентен тип, която се предоставя на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Капацитетът на центъра е 14 деца

 

Принципи в работата на ЦНСТДМБУ: Гарантиране най добрия интерес на детето и младежа; гарантиране правото на всяко дете и всеки младеж да бъде отглеждан в семейна среда; зачитане достойнството и личността на всеки; уважение към личната история, религиозна, етническа и културна идентичност на детето /младежа/и семейството му; зачитане правото на детето/младежа/на изразяване на мнение и изслушване; индивидуален подход на интервенциите при работа по случаи; доброволност за ползване на социалните услуги, предоставени в ЦНСТДМБУ; подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация и подкрепа; поверителност.

 

Основна цел на Центъра е предоставяне на подслон и здравословна среда, близка до семейната; осигуряване на плавен преход към реалния живот, както и изграждане на взаимоотношения с институции, със съседи и с общността в подкрепа на процеса на социална интеграция на децата и младежите.

 

С децата се работи индивидуално и групово, като насоките за работа са съобразени с интересите и потребностите на всяко от тях. Работата на специалистите е насочена към изграждане, развитие и усъвършенстване на умения за самостоятелен живот след напускане на социалната услуга. Осигурява се училищна подкрепа и се създават навици и умения за търсене на работа, както и последваща реализация на пазара на труда.

 

Услугата е 24-часова и се обезпечава от екип от специалисти.