СОНЯ ВАСИЛЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Казвам се Соня Василева и съм социален работник в ЦНСТДБУ – гр. Балчик. Отговарям за организацията и качественото провеждане на социалната дейност, изготвянето и развиването на методики за работа в тази област и подготовката на отчетната документация. Оказвам подкрепа и полагам грижи за децата в резидентната услуга, осъществявам връзки със системата от услуги в общността, както и със семействата и близките на децата. Оказвам индивидуална и групова помощ, провеждам консултации, групови сесии, кризисни интервенции.

ГИНКА МОРЯНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Казвам се Гинка Морянова и работя като възпитател в ЦНСТДБУ – гр. Балчик. Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.

СВЕТЛАНА ЗЛАТЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Казвам се Светлана Златева и работя като възпитател в ЦНСТДБУ – гр. Балчик. Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.

 

 

АЙЛЯ ИСМАИЛ
ВЪЗПИТАТЕЛ

Казвам се Айля Исмаил и работя като възпитател в ЦНСТДБУ – гр. Балчик. Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.

ХРИСТО ХРИСТОВ
ВЪЗПИТАТЕЛ

Казвам се Христо Христов и работя като възпитател в ЦНСТДБУ – гр. Балчик. Отговарям за организацията и качественото провеждане на възпитателни консултации с децата, планирам и провеждам групова и индивидуална работа, оказвам подкрепа за разкриване и насърчаване на специфичните интереси и потребности на децата. Осигурявам разнообразен и богат по съдържание живот на децата, в рамките на установения режим в Центъра, формирам културно поведение, отговорно отношение към ресурсите, имуществото и др. Участвам в работата на мултидисциплинарния екип при изготвянето на оценка на потребностите и индивидуален план за грижи за всяко дете. 

ДОНКА ГЕОРГИЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Донка Георгиева работи като възпитател в ЦНСТДБУ – гр. Балчик. Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.